Schoolvisie

Op de eerste plaats zijn wij een katholieke campusschool.

De kinderen leren Jezus kennen, zijn ontvankelijk voor het religieuze, ervaren christelijke waarden en komen tot beleving. Ze kunnen respectvol omgaan met mens, natuur en de hun omringende wereld.

Daarnaast willen wij onze kinderen de beste kansen bieden om zich te ontplooien. Wij beogen een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Alle aspecten (hoofd, hart en handen) worden gestimuleerd.

Toch ligt ons accent op de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen en willen wij hen degelijk voorbereiden op hun verdere studies. 

Uiteraard hebben wij ook speciale aandacht voor het leer- en/of leefbedreigde kind door: 

- het inrichten van zorg- en GOK-uren;

- het inrichten van een taakklas;

- het inrichten van een "giraffenklas";

- het uitbouwen van een kindvolgsysteem;

- aangepast didactisch materiaal;

- pestgedrag te weren;

- oog te hebben voor socio-economische problemen.

De kinderen krijgen kansen om via spel en activiteiten hun sociale vaardigheden ( samenspelen, fairplay, waardering, luisterbereidheid, conflicten oplossen, ...) te ontplooien en deze leren toe te passen op hun eigen niveau en in hun eigen leefwereld.